ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΚΑΦΩΝ

Η RUDDER ανταποκρίνεται ταχύτατα σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη σε σκάφη και παρέχει άμεση εξυπηρέτηση υποστήριξης 24 ώρες το 24ωρο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι εξής: Εργασίες χάλυβα/σωληνώσεων, Συντηρήσεις κύριου/βοηθητικού κινητήρα, Μηχανήματα καταστρώματος/κινητήρες (Γενικές μηχανολογικές εργασίες), Εγκατάσταση αλυσίδων και αγκυρών, Υδραυλικές εργασίες, Ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες αυτοματισμού, Συστήματα κλιματισμού (μόνωση), Εργασίες καθαρισμού και βαφής δεξαμενών, Δοκιμές φορτίου, Εργασίες πρόσδεσης, Βαθμονόμηση και Πιστοποίηση (Εξοπλισμός Ασφαλείας), Υποβρύχιες Επιχειρήσεις, Εξωτερική ομάδα συντήρησης κ.λπ., όπως και κάθε είδους υποστήριξη σε υπηρεσίες και επισκευές που απαιτούνται από τη ναυτική βιομηχανία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Περισσοτερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Επισκευές χάλυβα κάθε είδους των κύριων, δευτερευόντων και τοπικών δομικών στοιχείων με πιστοποίηση μέλους IACS. Κατασκευή και συναρμολόγηση σωληνώσεων πλοίων. Ειδικές συγκολλήσεις: ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, Cu-Ni-Fer κ.λπ.
ΕΡΓΑ

ΚΥΡΙΟΙ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Περισσοτερα

ΚΥΡΙΟΙ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Υπηρεσίες συντήρησης κατάλληλης λειτουργίας και μέγιστης απόδοσης κινητήρων θαλάσσης. Επισκευή, επαναρρύθμιση και βαθμονόμηση εξαρτημάτων κινητήρων (ψύκτες αέρα/λαδιού, κυλινδροκεφαλές, βαλβίδες, υποδοχές, αντλίες, μπεκ κ.λπ.) Υπηρεσίες επισκευής Turbo. Καθαρισμός με υπερήχους.
ΕΡΓΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περισσοτερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γενικές εργασίες εξέτασης, επισκευής και συντήρησης όλων των τύπων καταστρωμάτων σκαφών (γερανοί φόρτωσης/προμήθειας, ανεμοθώρακες, βαρούλκα, καλύμματα καταπακτών κ.λπ.) και μηχανοκίνητου εξοπλισμού (λέβητες, ψυγεία, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες κ.λπ.)
ΕΡΓΑ

ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Περισσοτερα

ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Εργασίες εγκατάστασης άγκυρας και αλυσίδας (σε αγκυροβόλιο ή ελλιμενισμό). Επισκευές κατεστραμμένου τελικού κρίκου της ένωσης με το κιβώτιο αλυσίδων, ανεμοθώρακες, βύσματα κ.λπ. Προμήθεια εξοπλισμού και εξαρτημάτων πρόσδεσης.
ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περισσοτερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκευή υδραυλικών συστημάτων (γερανοί, καλύμματα καταπακτών κ.λπ.). Υπηρεσίες επισκευής κάθε είδους υδραυλικών εξαρτημάτων στο συνεργείο: κινητήρες, αντλίες, κύλινδροι, βαλβίδες κ.λπ. Πλύσιμο υδραυλικού συστήματος. Κατασκευή υδραυλικών σωλήνων. Προμήθεια ανταλλακτικών.
ΕΡΓΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περισσοτερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων/συστημάτων αυτοματισμού για σκάφη. Υπηρεσίες επισκευής κύριων και δευτερευόντων πινάκων, αυτόματων διακοπτών, ράβδων αγωγών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ηλεκτροκινητήρες και εναλλάκτες επανατύλιξης. Ανταλλακτικά και προμήθεια εξοπλισμού.
ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΜΟΝΩΣΗΣ

Περισσοτερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΜΟΝΩΣΗΣ

Επισκευή εξοπλισμού κλιματισμού και θαλάμων ψύξης. Επισκευή διαρροών και βλαβών. Επισκευή συστήματος εξαερισμού κινητήρα. Εργασίες εντοίχισης (ξυλουργοί, δάπεδα κ.λπ.).
ΕΡΓΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ / ΒΑΦΗ

Περισσοτερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ / ΒΑΦΗ

Καθαρισμός κάθε είδους δεξαμενών και μηχανοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων χώρων. Επεξεργασία απορριμμάτων. Εργασίες βαφής: Αλλαγή Ονόματος, Λιμένα Καταχώρησης και Αριθμού ΙΜΟ.
ΕΡΓΑ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

Περισσοτερα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

Υπηρεσίες δοκιμών φορτίου για όλους τους τύπους γερανών (φόρτωση, προμήθεια και επισκευή) μέσω της χρήσης πιστοποιημένων σάκων νερού. Δοκιμή στατικού φορτίου σημείων πρόσδεσης/ασφάλειας. Δοκιμές φόρτωσης προβλητών και γερανών. Στύλος δοκιμής εφελκυσμού. Ειδικές εργασίες πρόσδεσης φορτίου.
ΕΡΓΑ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περισσοτερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπηρεσίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης θαλάσσιου εξοπλισμού (ανιχνευτές αερίων, UTI, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας, διαχωριστές υδροσυλλεκτών κ.λπ.). Επιθεώρηση και πιστοποίηση πυροσβεστικών συστημάτων/στοιχείων, διασωστικού εξοπλισμού και σωσιβίων λέμβων. Επιθεωρήσεις (Επιθεώρηση Αποθήκης Καυσίμων/ Επιθεώρηση Κατάστασης / Επιθεώρηση πριν και μετά τη μίσθωση)
ΕΡΓΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσοτερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις. Καθαρισμός γάστρας και προπέλας. Επιθεωρήσεις κατηγορίας. Υποβρύχιες εργασίες συγκόλλησης.
ΕΡΓΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Περισσοτερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Ευρεία γκάμα επισκευών σκαφών, που περιλαμβάνει: επισκευές χάλυβα, θέση σε λειτουργία και γενική επισκευή εξοπλισμού, καθαρισμός και επένδυση δεξαμενών, ηλεκτρικές και μηχανικές επισκευές κ.λπ. με ελαχιστοποίηση του χρόνου και πρόκληση των λιγότερων δυνατών διακοπών στη διαδρομή του πλοίου.
ΕΡΓΑ